Cường House

Cường House

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Anh Cường
Location/Địa điểm: La Khê, Thanh Oai, Hà Nội
Project Year/Năm Thiết kế: 2016
Area/Diện tích: 260m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects